Korporátne právo

Korporátne právo

Poskytujeme každodenné obchodno-právne poradenstvo tak, aby klient mohol rozvíjať svoj business a nemusel mať starosti s právnou agendou.

V rámci korporátnej agendy máme skúsenosti s nasledovným:

  1. Príprava všetkých dokumentov nevyhnutných k založeniu a zápisu právnických osôb do obchodného registra vrátane zápisu zmien do obchodného registra,
  2. Získanie pracovných povolení ako aj povolení na pobyt pre občanom cudzích (non-EU) krajín,
  3. Príprava vnútorných dokumentov spoločnosti (pracovné a organizačné poriadky, zabezpečenie súladu dokumentov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby),
  4. Príprava pracovných zmlúv, ich zmien až po ich ukončenie, riešenia pre stabilizáciu pracovníkov, zastupujeme podniky v konaniach pred Inšpekciou práce ako aj v súdnych konaniach, teda zabezpečujeme komplexnú pracovno-právnu ochranu zamestnávateľov,
  5. Zosúladenia dokumentácie a postupov v rámci ochrany súkromia a osobných údajov,
  6. Sledovaním novej legislatívy a prípravou odporúčaní z nej vyplývajúcich,
  7. Zabezpečením procesného zastupovania na súdoch a úradoch verejnej správy.

Potrebujete pomoc? Kontaktujte nás