Blog

Ako postupovať pri výpovedi z dôvodu nadbytočnosti? Aké kroky musí zamestnávateľ podniknúť, aby naplnil podmienky platnosti výpovede?

Zákonník práce ukladá zamestnávateľom pri výpovedi z dôvodu nadbytočnosti so svojimi zamestnancami množstvo podmienok, ktorých naplnenie je kľúčové pre platnosť výpovede ako takej. Prinášame Vám praktický postup krokov, ktorými sa môžete ako zamestnávateľ pri „prepúšťaní“ riadiť.

Je možné postihnúť zamestnanca finančnou sankciou za porušenie pracovnej disciplíny?

V praxi sa množstvo zamestnávateľov pýta na to, či môže sankcionovať svojich zamestnancov krátením ich mzdy v prípade, že porušia pracovnú disciplínu. Ako sa s touto problematikou vysporiadať a ako zákonne sankcionovať zamestnanca, rozoberáme v tomto článku.

Osobná zodpovednosť správcov nadácie za ich konanie menom nadácie

V praxi nie sú zodpovedané otázky, či správcovia nadácie zodpovedajú za svoje rozhodnutia urobené menom nadácie, aký majú rozsah zodpovednosti, ak správca nadácie je zároveň zamestnancom nadácie, či a ako sa môže správca nadácie vyviniť zo svojej prípadnej zodpovednosti, trestnoprávne súvislosti konania správcu nadácie a pod. V tomto článku sa pokúsime priblížiť práve tieto aspekty života nadácie.

Finančná kontrola u poskytovateľa sociálnych služieb - môže ministerstvo kontrolovať čokoľvek?

V praxi sa poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poberajú na svoju činnosť finančný príspevok od štátu, často stretávajú s kontrolami vykonávanými zo strany štátnych orgánov. Nie vždy je však jasné, čo všetko môžu či nemôžu pracovníci kontrolnej skupiny urobiť resp. vyžiadať. Venujeme sa najmä problematike odoberaniu originálov dokumentácie poskytovateľa sociálnych služieb (pracovnoprávnej a zdravotnej), ako aj možnosťami jeho obrany v procese kontroly ako takej.

Aké opatrenia môže prijať zamestnávateľ v súvislosti so šírením koronavírusu

Obsahom tohto článku sú právne možnosti ako zamestnávateľ môže adaptovať svoje pracovisko a vzťahy so zamestnancami z titulu šíriacej sa nákazy Koronavírusu a rovnako aké má možnosti žiadať finančné stimuly od štátu za účelom uchovania pracovných miest.

Právne možnosti pracovnoprávnej regulácie v súvislosti s obmedzením výroby a poklesom objednávok

Tento článok pojednáva o možnostiach zamestnávateľa ako sa z pohľadu pracovného práva je možné vysporiadať s aktuálnou situáciou okolo pandémie COVID-19 a následného utlmenia objednávok a prevádzky. Zároveň približuje aké možnosti majú zamestnanci pri ukončení pracovného pomeru.

Čo má zamestnanec robiť, keď mu zamestnávateľ doručil výpoveď?

Článok má za cieľ pomôcť zamestnancovi vykonať základné právne úkony na ochranu svojich práv a nárokov pri ukončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa formou výpovede.

Aké opatrenia môže podnikateľ prijať, aby zachránil svoje neuhradené pohľadávky po splatnosti?

Ako môže podnikateľ čo najefektívnejšie ochrániť svoje pohľadávky? Odporúčané opatrenia nájdete v nasledovnom článku.

Spracovanie postupu zamestnávateľa v prípade výskytu koronavírusu na pracovisku

Podrobný postup určený zamestnávateľovi čo má robiť, ak mu zamestnanec oznámi, že bol pozitívne testovaný na koronavírus.

Potrebujete pomoc? Kontaktujte nás