Ako postupovať pri výpovedi z dôvodu nadbytočnosti? Aké kroky musí zamestnávateľ podniknúť, aby naplnil podmienky platnosti výpovede?

1. krok : prijatie organizačnej zmeny. Podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce je možno skončiť so zamestnancom pracovný pomer v prípade, ak „sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách“. Výpovedi teda musí predchádzať rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene. Táto organizačná zmena, ktorej obsahom je zrušenie pracovného miesta, musí byť urobená v písomnej podobe (ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce). Pre potreby platnosti výpovede je nutné, aby bola organizačná zmena urobená pred doručením výpovede zamestnancovi.

V tomto rozhodnutí o organizačnej zmene zamestnávateľ vymedzí ktoré pracovné miesto sa zrušuje, uvedie sa zamestnanec, s ktorým sa má ukončiť pracovný pomer, dôvod prijatia organizačnej zmeny a dátum, ku ktorému dňu nadobúda rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene účinnosť. Dátum účinnosti organizačnej zmeny (zrušenia pracovného miesta) musí byť totožný s časom uplynutia výpovednej doby zamestnanca.

2. krok : Po prijatí organizačnej zmeny je potrebné si voči zamestnancovi splniť svoju ponukovú povinnosť. Podľa ustanovenia § 63 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce môže zamestnávateľ dať zamestnancovi výpoveď z organizačných zmien (t.j. § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce) len vtedy, ak „zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce“. V tomto kroku zamestnávateľ musí oboznámiť zamestnanca s prijatou organizačnou zmenou a ponúknuť mu inú vhodnú prácu zohľadňujúcu jeho zdravotné predpoklady a kvalifikáciu. Zamestnávateľ nemusí zamestnancovi ponúknuť všetky voľné pracovné miesta, len tie, ktoré zodpovedajú jeho zdravotnému stavu a kvalifikácii. Dokonca podľa niektorých odborných komentárov k Zákonníku práce stačí ponúknuť aj iba jedno voľné vyhovujúce pracovné miesto. Zamestnanec nemá túto povinnosť vtedy, ak objektívne nemá žiadne voľné pracovné miesto, ktoré by mohol ponúknuť.

3. krok : Ak zamestnanec prijme novú pracovnú pozíciu, uzatvorí sa dohoda o zmene pracovnej zmluvy podľa ustanovenia § 60 Zákonníka práce a pracovný pomer trvá naďalej. Pokiaľ ponúknuté miesto neprijme, je potrebné vypracovať výpoveď. V prípade, že u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov (zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník alebo odborová organizácia), je nevyhnutné s nimi výpoveď prerokovať vopred podľa ustanovenia § 74 Zákonníka práce. Odporúčame ich na prerokovanie písomne alebo emailom vyzvať a ako prílohu k výzve dať vypracovanú výpoveď. Súhlas zástupcov zamestnancov nie je potrebný, stačí len prerokovanie, t.j. výmena názorov a konštruktívny dialóg medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom. Následne je potrebné o prerokovaní vypracovať záznam (zápisnicu).

4. krok : Výpoveď sa potom doručí zamestnancovi. Ustanovenia § 61 ods. 1 Zákonníka práce požaduje nasledovné : výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Pre platnosť výpovede nestačí len písomná podoba, ale je nevyhnutné aj jej doručenie. Musí obsahovať presné zákonné vymedzenie výpovedného dôvodu (odkazom na príslušné ustanovenie Zákonníka práce) ako i skutkové vymedzenie dôvodov. Prílohou k výpovedi (prípadne niektorí zamestnávatelia to uvádzajú  aj priamo vo výpovedi) má byť prijatá organizačná zmena, záznam z prerokovania výpovede so zástupcami zamestnancov ako i informácia o tom, že zamestnancovi bola poskytnutá iná vhodná pracovná pozícia, resp. že zamestnávateľ nemá žiadnu vhodnú prácu pre zamestnanca. Pracovný pomer zanikne až uplynutím výpovednej doby, ktorá začína plynúť od prvého mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

5. Lehoty

Výpoveď nesmie byť daná skorej než je prijaté rozhodnutie o organizačnej zmene, inak bude neplatná. Pre splnenie všetkých podmienok je potrebné prijať rozhodnutie o organizačnej zmene pred doručením výpovede (podľa vyššie opísaného postupu).

Platnosť organizačnej zmeny nastáva dňom jej prijatia (podpisu), avšak účinnosť zrušenia pracovného miesta určeného v organizačnej zmene bude až k uvedenému dňu. V prípade, že v jeden deň stíha zamestnávateľ aj prijať organizačnú zmenu, aj ponúknuť zamestnankyni inú vhodnú prácu a následne aj prerokovať s odborármi výpoveď, je možné dané akty (organizačná zmena, prerokovanie, výpoveď) datovať rovnakým dátumom, inak nie.

Na záver upozorňujeme na povinnosť zamestnávateľa vyplatiť tejto osobe odstupné v prípade, ak naplnila podmienky ustanovenia § 76 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce.